Kesän poikkeavat aukioloajat 24.6. - 4.8. Kesän poikkeavat aukioloajat 24.6. - 4.8.

Rekisteriselosteet

Tällä sivulla voit tutustua Autokeskuksen rekisteriselosteeseen, sopimusehtoihin ja toimintaan riitatilanteissa.

Asiakasrekisterin rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § | Laatimispäivä: 22.9.2016

1. Rekisterinpitäjä

Autokeskus Oy (Y-tunnus: 1093812-3)
Ristipellontie 1-7, 00390 HELSINKI
puh: 020 54771

2. Rekisteriasioista vastaava

Aro-Yhtymä Oy/Tietohallinto
Tomi Valasvuo
Ristipellontie 1-7, 00390 HELSINKI
etunimi.sukunimi@aro.fi
puh: 020 547 7204

3. Rekisterin nimi

Autokeskus Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n edellytysten mukaisesti Autokeskus Oy:n asiakassuhteiden hoitamiseen. Autokeskus Oy tarjoaa muun muassa erilaisia autojen ja niiden tarvikkeiden hankintaan, huoltoon, rahoitukseen liittyviä palveluita. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on näihin liittyvä asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Autokeskus Oy käyttää henkilötietoja yleisesti asiakkuuden hoitoon ja kehittämiseen, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen, maksunvalvontaan sekä palvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen. Autokeskus Oy käyttää henkilötietoja etämyynti- ja suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain sallimin tavoin.

Lisäksi rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilla voi olla tietyin rajoituksin oikeus käyttää tietoja edellä mainittuihin omaan liiketoimintaansa liittyviin tarkoituksiin, esimerkiksi erilaisten yhteisten palvelujen, konseptien ja liiketoimintamallien kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot rekisteröidyistä asiakkaista.Henkilöön, ajoneuvoon, asiakassuhteen hoitamiseen ja asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, muun muassa:

  • Etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, kaupunki, kieli, henkilötunnus henkilötietolain sallimissa tilanteissa
  • Yrityksen nimi, Y-tunnus ja yhteyshenkilö
  • Sähköpostiosoite, puhelinnumero ja www-sivujen osoite
  • Ostotiedot kuten tuote-, hinta-, tarjous-, toimitus- ja laskutustiedot
  • Markkinointiluvat (soitto, painettu suoramarkkinointi, tekstiviesti ja sähköposti)
  • Asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavia ajoneuvoa koskevia tietoja, kuten ajoneuvon tunnistetiedot, kauppa- ja huoltotiedot, ajokilometrit ja rekisterinumero
  • Asiakassuhteen viestintähistoria (mm. sähköpostiviestit ja puhelutiedot), reklamaatiot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään rekisterinpitäjän omassa toiminnassa asiakasasioinnin yhteydessä muun muassa puhelimitse, verkkopalvelussa, asiakastapahtumissa sekä autoliikkeessä. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää myös päivityspalveluja tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Autokeskus Oy:n konserniyhtiöillä on yhteinen asiakasrekisteri ja asiakastietoja voidaan jakaa konserniyhtiöiden välillä. Tietoja voidaan luovuttaa rajoitetusti Autokeskus Oy:n yhteistyökumppaneille ja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisissa rajoissa. Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja muun muassa maahantuojalle auton takuuseen, huoltoon tai muihin kunnossapitoon tai turvallisuuteen liittyviin toimiin liittyen. Lisäksi maahantuojat voivat suorittaa asiakastyytyväisyyskyselyitä Autokeskus Oy:n puolesta. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain tai määräysten niin vaatiessa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi. Lisäksi rekisterinpitäjä voi siirtää henkilötietolain puitteissa rekisterin sisältämiä tietoja suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Autokeskus ei luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Ohjelmien käyttöön tarvittavat palvelimet sijaitsevat EU tai ETA-alueella tai Henkilötietolain 22 §:n tarkoittamissa EU:n ja ETA:n ulkopuolisissa maissa, joissa EU-komissio todennut tietosuojan tason riittävyyden. Maahantuojien keräämät tiedot saattavat joissakin tapauksissa sijaita ETA alueen ulkopuolella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään. Henkilötietoja käsittelevällä henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.

Järjestelmä on suojattu suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Palvelinympäristö on suojattu salasanoilla ja asianmukaisella palomuurilla. Myyntijärjestelmä vaatii sisäänkirjautumisen salasanoilla. Palvelimen ja käyttäjän koneen välinen tietoliikenne kulkee salattuna. Lisäksi rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Asiakkaalla on pyynnöstä oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu sekä mistä tiedot rekisteriä varten säännönmukaisesti hankitaan, mihin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. Tiedot luovutetaan asiakkaalle ymmärrettävässä muodossa ja tarvittaessa kirjallisesti. Henkilöllisyys on pyydettäessä kyettävä todistamaan. Tietojen tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Pyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen Aro-Yhtymä Oy, Tietohallinto, Ristipellontie 1-7, 00390 Helsinki

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Lisäksi henkilötietoja voidaan poistaa, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista tai muuta kiellettyä toimintaa. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi. Pyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä Aro-Yhtymä Oy, Tietohallinto, Ristipellontie 1-7, 00390 Helsinki.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Ellei erityislainsäädäntö estä, rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja tässä rekisteriselosteessa mainittuihin tarkoituksiin, ellei toisin ole sovittu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä.

Markkinointikieltoja (soitto, painettu suoramarkkinointi, tekstiviesti ja sähköposti) koskevat tietojen korjauspyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen Aro-Yhtymä Oy, Tietohallinto, Ristipellontie 1-7, 00390 Helsinki


Rekrytointirekisterin rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § | Laatimispäivä: 19.7.2017

1. Rekisterinpitäjä

Aro-Yhtymä Oy / Autokeskus Oy
Ristipellontie 1, 00390 Helsinki
Puh. 020 54771

2. Yhteyshenkilö

Aro-Yhtymä Oy/Anu Karppinen
Ristipellontie 1, 00390 Helsinki
etunimi.sukunimi@aro.fi
puh: 020 54771

3. Rekisterin nimi

Rekrytointijärjestelmän hakijatietokanta

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja kerätään Aro-Yhtymän ja Autokeskuksen avoimien tehtävien täyttämistä varten. Yhtiön palvelukseen hakeutuva henkilö voi kohdistaa työhakemuksensa tiettyyn avoimeen tehtävään tai jättää ns. avoimen hakemuksen tulevia rekrytointitarpeita varten. Tietoja kerätään niiltä osin, kuin on tarpeellista henkilöiden pätevyyden ja soveltuvuuden arvioimiseksi. Hakemuksella henkilön on mahdollista ilmoittaa myös omista hakutoiveistaan tarkemmin.

5. Rekisterin tietosisältö

Tiedot sisältävät hakijan perustiedot, opiskelu- ja työhistorian, hakijan hakutoiveet sekä hakijan vapaita kommentteja liittyen muun muassa hakijan osaamiseen, vahvuuksiin sekä uratavoitteisiin. Hakijalla on myös mahdollisuus jättää hakemuslomakkeelle liitteitä kuten kuva, CV ja vapaamuotoinen hakemusteksti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan suoraan Aro-Yhtymän tai Autokeskuksen palvelukseen hakeutuvilta henkilöiltä, jotka täyttävät hakemuslomakkeen yhtiön verkkosivujen kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta organisaation ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin rekisteröidyn suostumuksella luovuttaa rekrytointitarkoitusta varten esim. rekrytointipalveluja tarjoavalle yhteistyökumppanille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:

Mahdollinen manuaalinen aineisto käsitellään ja säilytetään vain rekrytointitarkoitusta varten huomioiden yrityksen tietosuojaohjeet ja tietojen arkaluontoisuus.

ATK:lla käsiteltävät tiedot:

Rekrytointijärjestelmässä olevaa aineistoa pääsevät käsittelemään erikseen määritetyt Aro-Yhtymän ja Autokeskuksen työntekijät. Tietoja käsitellään vain rekrytointitarkoitusta varten. Järjestelmään pääsy edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Tietojärjestelmän palveluntuottaja vastaa palvelimen tietosuojasta. Tiedot poistuvat järjestelmästä vuoden kuluttua hakemuksen jättämisestä.


Markkinointirekisterin seloste

1. Rekisterinpitäjä

Autokeskus Oy (Y-tunnus: 1093812-3)
Ristipellontie 1-7, 00390 HELSINKI
puh: 020 54771

2. Rekisteriasioista vastaava

Aro-Yhtymä Oy/Tietohallinto
Tomi Valasvuo
Ristipellontie 1-7, 00390 HELSINKI
etunimi.sukunimi@aro.fi
puh: 020 54771

3. Rekisterin nimi

Autokeskus Oy:n markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää EU:n tietosuoja-asetuksen sallimin tavoin Autokeskus Oy:n suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä tähän toimintaan liittyvään asiointiin eri kanavissa. Autokeskus Oy käyttää markkinoinnin tietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa Autokeskus Oy:n lukuun EU:n tietosuoja-asetuksen sallimalla tavalla toimivia alihankkijoita.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarvittavat yhteystiedot sekä toivotut yhteydenpitomuodot, suoramarkkinointilupa ja -kieltotiedot, yksi markkinointiin liittyvä rekisteröityä koskeva muu tunnistetieto sekä tietojen muutostiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään Autokeskuksen myymälöissä, verkkosivulla sekä sosiaalisen median kanavissa ja tapahtumissa, sekä siirretään Autokeskus Oy:n asiakasrekisteristä sen jälkeen, kun asiallinen yhteys asiakasrekisteriin on katkennut. Tietoja voidaan EU:n tietosuoja-asetuksen puitteissa myös kerätä, tallettaa ja päivittää osoite-, päivitys- tai muita vastaavia palveluita tarjoavien rekisterinpitäjien rekistereistä tai muista vastaavista luotettavista lähteistä.

7. Tietojen luovutus ja siirto

Autokeskus Oy ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille muutoin kuin kohdassa 4. mainittuihin käsittely- tai alihankintatarkoituksiin. Tietoja voidaan tarpeellisessa määrin siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle EU:n tietosuoja-asetuksen sallimalla tavalla tietojen käsittelyn teknistä toteuttamista varten. Mikäli tietoja siirretään Euroopan talousalueen (ETA) tai Sveitsin ulkopuolelle valtioon, joka ei ole ETA:n jäsenvaltio, toimii Autokeskus ainoastaan sellaisten tahojen kanssa, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n ja Yhdysvaltain sekä Sveitsin ja Yhdysvaltain välisiä Privacy Shield -järjestelyjä ja vakiosopimuslausekkeita.

8. Rekisterin suojaus

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne nimetyt työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään. Henkilötietoja käsittelevällä henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.

Rekisterin käsittelyssä käytetyt järjestelmät on suojattu suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Palvelinympäristö on suojattu salasanoilla ja asianmukaisella palomuurilla. Myyntijärjestelmä vaatii sisäänkirjautumisen salasanoilla. Palvelimen ja käyttäjän koneen välinen tietoliikenne kulkee salattuna. Lisäksi rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

9. Evästeet

Käytämme sivuillamme evästeitä sivuston käytön teknisen ja palvelullisen käytön mahdollistamiseksi ja edistämiseksi, mainonnan kohdentamiseksi sekä tilastollista analyysia varten. Evästeitä voi hallinnoida selaimen eväste-toimintojen avulla. Lue lisää evästeistä.

10. Muutos- tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on pyynnöstä oikeus saada tarkastaa häntä koskevat markkinointirekisterissä olevat tiedot. Tiedot luovutetaan asiakkaalle ymmärrettävässä muodossa ja tarvittaessa kirjallisesti. Henkilöllisyys on pyydettäessä kyettävä todistamaan. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Pyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen Aro-Yhtymä Oy, Tietohallinto, Ristipellontie 1-7, 00390 Helsinki.

Rekisteröidyillä on oikeus pyytää tekemään muutoksia hänestä tallennettuihin tietoihin hänen antamansa markkinointiluvan laajuuteen. Hänellä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön. Muutos-, kielto- ja korjauspyynnöt voi lähettää osoitteeseen markkinointi@autokeskus.fi.


Sopimusehdot

Tilaus- ja kauppasopimusehdot

Autokaupassa ja autoiluun liittyvissä palveluissa tavoitteenamme on paras mahdollinen asiakastyytyväisyys. Noudatamme hyvän kauppatavan ohella autoalan kuluttajaneuvottelukunnan (AUNE) hyväksymiä ja kuluttaja-asiamiehen tarkistamia autokaupan tilaus- ja kauppasopimusehtoja uusien sekä käytettyjen ajoneuvojen osalta. Tutustu sopimusehtoihin Kilpailu- ja kuluttaviraston sivuilta.


Menettely riita-asioissa

Ensisijaisesti riita-asiat pyritään ratkaisemaan jälleenmyyjän ja asiakkaan välisillä neuvotteluilla.

Lisätietoa ja apua riita-asioiden käsittelyyn saat Autokeskus Oy:n asiakaspalvelusta. Pyydä puhelinvaihdetta ohjamaan sinut oikeaan toimipisteeseen, merkkiin ja onko kyseessä huoltoon vai myyntiin liittyvä riita-asia.

Autokeskus Oy
Asiakaspalvelu
PL5 (Ristipellontie 1A), 00391 Helsinki
puh. 020 5065 10 (vaihde)

0205-numeroiden hinnat: Soitettaessa kiinteän puhelinverkon liittymästä 8,35 snt/puhelu + 8,83 snt/min, Soitettaessa matkaviestinverkon liittymästä 8,35 snt/puhelu + 22,32 snt/min

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Linkki verkkovälitteiselle riidanratkaisufoorumille (Art. 14, EU asetus No 524/2013): http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Elinkeinonharjoittajan sähköpostiosoite: info@autokeskus.fi